CNV & MGNREGA DOCCUMENTATION

1.Durugamma Nandihalli HH Survey-9.1.2016        2.Giddappa kuri Plot Survey-19.02.2016 – Parapur

 photo 2

cnv survey data Parapur
1 No House hold 96
2 Total_Member 609
3 Adults 358
4 Minors 251
5 Land old family 68
6 Landless Family 28
7 area (acre) 418
8 dry land (acre) 241
9 wet land (acre) 177
10 Use of Short Duration seeds (Family) 36
11 Area under cultivation of short duration seeds (in acre) 132.6
12 Use of Chemical Fertilizers (Family) 43
13 Use of Synthetic Pesticides (Family) 23
14 Use of Chemical Herbicides (Family) 16
15 new farm pond in your land? (Family) 4
16 Area of land covered under sprinkler/drip irrigation (in acres) 24
17 No of Small Ruminants 547
18 No of Poultry 285
19 No of wage earners in HH 122
20 No of Plot 410
21 No of Surviving Trees 1627
22 No of ICS instaletion 84
23  Use of  ICS (improved cookstove) (0/1) 38

 

Photo 3

                                                     SWB survey -23.09.2015 

Social_Welfare_Benefits_
    Old Age Pension Widow Pension Pension for Disabled Total SWB embersm
  old 13 9 8 28
  2015-16 20 2 1 23
    33 11 9 53

Photo 4

 

                        GS meeting parapur -24.9.2015

                      Photo 5                                    

 Humans GS meeting parapur   24.09.2015                                  

photo 6

Gramasabha  parapur-02.12.2016

Photo 7   photo 8 

Somanagouda/yamanegouda  AA13  Gleersidea & Durugappa Nandihalli AB08 vangya  line plant -23.09.2015

PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï & ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 11041 ªÀAUÉ,VèÃgï¹rAiÀiÁ,¨ÉêÀÅ ¸À¹ «vÀæuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ .1713 ¸À¹UÀ¼ÀÄ G½zÀÄ ¨ÉüɢªÉ.

 photo 9

Siddappa kuri House sKitchen garden  - 29.03.2016

 

ºÀªÀªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjvÀå ¸À«Äw ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è 4 PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ZÀªÀ½.PÉÆvÀA§j,¥Á¯ÁPï.ªÉÄAvÉ,FgÉéÃdUÀ¼À£ÀÄß  PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.   ©Ãd ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÊ vÉÆÃl ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ.

 

 

1.Durugappa sidnalli  2.Bettadappa Ganadal : Lemon Tree Plantation - Parapur - 15.12.2015

ºÀªÀªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjvÀå ¸À«Äw ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è D¸ÀQÛAiÀÄļÀî  65 PÀÄlÄAUÀ½UÉ °A§Ä ¸À¹ «vÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.F PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¸À¹ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ

Sanitation programme Parapur

 

Kurugodappa Nandihalli Toilet construction Parapur- 5.01.16Sanitation Awareness Event in Parapur-25.01.2016

ºÀªÀªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjvÀå ¸À«Äw ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀéZÀÑ ¨sÁgÀvÀ «ÄñÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ±ËZÁ®AiÀÄ  PÀnÖ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.UÁæªÀÄzÀ°è 96 PÀÄlÄA§UÀ½ªÉ.FUÀ 52 PÀÄlÄA§UÀ¼À ±ËZÁ®AiÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ 38 ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À PÀlÖqÀ ¥ÀÆtðUÉÆArªÉ..£ÀAvÀgÀ ¥ÉæÃgÀuÉUÉÆAqÀ UÁæªÀÄzÀ J¯Áè PÀÄlÄA§¸ÀÜgÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄ PÀnÖ¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÉ §gÀÄvÀÛzÁÝgÉ.OBC-12000,SC/ST-15000gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß  ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ« PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ¥ÀzÉzÀÄPÉÆArªÉ.

 

 

 

                                 Under MGNREGA   Dig and Tree  Plantation in Farmer land

1.Hanumantap Myadineri  2. Durugappa hulli   Tree Plantation Purpose  dig work - 12.04.2016

ºÀªÀªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjvÀå ¸À«Äw ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÄgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj AiÉÆÃd£ÉaiÀÄr 2015-16£Éà ¸Á°£À°è ªÀÄÄAdÆgÁzÀ ¸À¹UÀ¼À £ÉqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀäzÀ°è 9gÉÊvÀgÀÄ vÀ¯Á 64gÀAvÉ 576 UÀÄAr vÉUɯÁVzÉ.

Under MGNREGA cattle shed

Cattle shed 1.Sanna durugappa Asangeppa harijana  2. Durugappa /Hanumantappa sidnalli 

ºÀªÀªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjvÀå ¸À«Äw ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÄgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 2015-16£Éà ¸Á°£À°è ªÀÄÄAdÆgÁzÀ zsÀ£ÀzÀ ±ÉqÀUÀ¼À£Àäß 5 ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ ¤«Äð¹PÉÆArzÁÝgÉ. J¹ ¥À¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ 35000 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ M©¹ ¥sÀ¯Á£ÀÄG¨sÀ«UÉ 16500 gÀÆ

Progress Report for the Year Apr 2015 to Mar 2016  
Natural Resource Development Activities in Koppal District  
Sl # Name of Work Unit Acre Ha Material Labour Total  
 
1 TCBs 0 0 0 0 0 0  
2 Farm Bunds 0 0 0 0 0 0  
3 Check Dams 4 0 0 214672 0 214672  
4 Cattle shed 5   0 50400 106100 156500  
5 Tree Planting   0 0        
6 Horticulture plantations 5 0 0 40105 112000 152105  
NRM 14 0 0 305177 0 523277  
7 Others [SBM} 38 0 0 564000 0 564000  
Total: 52 0 0 869177 0 1087277  

PÀȶ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É

gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀgÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è 4 gÉÊvÀgÀÄ  PÀȶ ¨sÁUÀå  AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è PÀȶ ºÉÆAqÁ ¤«Äð¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

 

 

“ CwÛzÀ M¯É DgÉÆâ®è.  HzÉÆ UÉƼÀªÉ ¨ÉÃPÁV®è”

                               ºÀÄ°UɪÀÄä UÀA/ PÀÄAmÉ¥Àà  SHK – AA16A ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ.

 

CAiÀÄå AiÀĪÀé ... ...     ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¨Á¼ÉªÀÅ (fêÀ£À) CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀzÉÆgÀ¼ÀUÀ ªÀÄÄVvÉÊwæ..  ¢£ÀPÀÌ  JgÀqÀÄ ºÉÆvÀÄÛ  M¯É ªÀÄÄAzÀ  PÀÄvÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ PÀÆvÀUÉÆAr®è CAzÀæÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ®ègÀÄ G¥ÀªÁ¸À EgÀ¨ÉÃPÀÄ  ºÀPÉÊwæ.  ¨Áå¸ÀV (¨ÉùUÉ)  mÉʪÀiï£ÉÆüÀUÀ  ±ÀPÉ ªÀÄÄAzÀ PÀÄAvÀÄUÉÆAqÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆzÀÄ CAzÀæ fêÀ ºÉÆzÁAUÀ  ºÀPÉÊw. ¤gïé E®è (C¤ªÁAiÀÄð)  CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ .

  JgÀqÀÄ ªÀµÀð DAiÀÄÄÛ  £ÉÆræ .. ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁj¹zÀ  ZÀÄ°PÀ M¯É PÉÆmÁÖgÀ,  CªÁV¤AzÀ F M¯É ªÉÄïɠ  C£Àß, C£ÁßzÁPÀ (¸ÁgÀÄ)  ¥À¯Éè. ZÀºÀ, gÉÆnÖ,  EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrÛ¤. £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÁUÀ ¨Á¼À ªÀÄA¢ EgÉÆzÀjAzÀ ¤ÃgÀÄ ªÀiÁvÀæ  ªÉÆzÀ°£À  £ÀªÀÄä ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ M° ªÉÄÃ¯É PÁAiÀiïì¹Û¤æÃ.  ªÀÄÄAeÁ£É  ®UÀÆ£À (¨ÉÃUÀ) Cr«(ºÉÆ®zÀ ) PÉ®¸ÀPÁÌ ºÉÆUÉÆzÀjAzÀ F M¯É ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ  ZÀªÀÄvï DUÀvÉÊwæ.  PÀnÖUÉ  G½vÁAiÀÄ CPÁ̪À, ºÉÆUÉ ¨Á¼À DUÉÆ¢®èj,  PÉÊUÉ (±ÁPÀ) d¼À §rzÉÆ¢®è.  JgÀqÀÄ PÀnÖUÉ EmÁÖgÉ  ¸ÁPÀÄ ZÀªÀÄvï CqÀÄUÉ  ºÀPÉÊw.  MªÉÄä ¸ÀtÚ PÀnÖUÉ ºÁQ M¯É ºÀaÑzÀgÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆ ªÀjUÀÆ M¯É DgÉÆâ®èj.. EzÀjAzÀ §VÎ M¯É HzÀÆzÀÄ vÀ¥ÉàöÊwæ...  E£ÀÄß MAzÀÄ M¯É PÉÆmÉÖç ¨Á¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ ºÀPÉÊwæ.  JA§ÄzÀÄ  ºÀÄ°UɪÀÄä UÀA/ PÀÄAmÉ¥Àà CªÀgÀ ZÀÄ°PÀ §¼ÀPÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀzÀ  ªÀiÁvÀÄ.

±ÀgÀtªÀÄä£À £ÀrUÉ ¸ÁéªÀ®A§£ÉAiÀÄrUÉ.

 ±ÀgÀtªÀÄä  vÀA/  ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ  ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ  SHK-AA13A  PÀÄj ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ±ÀgÀtªÀÄä    

PÀ£ÀPÀVj  ¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  14  Q, «Ä  zÀÆgÀ«gÀĪÀ  ªÀÄĸÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ  91 PÀÄlħAUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ F UÁæªÀÄ QjAiÀÄ ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ,  E°è£À  §ºÀÄvÉÃPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹ªÉ. ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ ¥ÀæzÉñÀªÁVzÁÝjAzÀ  ¸ÀeÉÓ, £ÀªÀuÉ, vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRå ¨É¼ÉAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

  ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜ  F UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  84 PÀÄlÄA§UÀ½UÉ eÉÊ«PÀ ¸ÀÄzsÁjvÀ ZÀÄ°PÀ M¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£À UÉƽ¸ÀĪÀzÀgÉÆA¢UÉ EvÀgÉ D©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîvÀÛ §A¢zÉ.   CAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  “¸ÁéªÀ®A© fêÀ£À” ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀgÀtªÀÄä  vÀA/ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAqÀzÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆArzÀÄÝ »ÃUÉ.

ºÀ¹gÀUÉÊw £ÀªÀÄä ªÀÄ£É CAUÀ¼À

  ZÀ£ÀߪÀÄä  UÀA/ ªÀÄÄzÀÄPÀtÚ (¹qÀß½î) SHK- AA04A ¥ÀgÀ¥ÀÆgÀ            ªÀģɪÀÄÄAzÉ ºÀ©âgÀĪÀ »ÃgÉPÁ¬Ä §½î

ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÀ ¨Á¼À eÁUÀ  ºÉÊw. ¤ÃgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ EzÀªÀ D eÁUÀ£À G¥ÀAiÉÆÃUÀ¹PÉƼÀÆî ªÀÄ£À¸ÀÄì  £ÀªÀÄUÀ EgÀ°®è,  £ÉÆræ ..   ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ. SÁ° eÁUÀzÁUÀ PÉÊ vÉÆÃl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèAiÉÄà PÁ¬Ä ¥À¯Éè ¨É¼ÀPÉÆAqÀÄ w£ÀÄߪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÀ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆmÁÖj.  DgÀÄ  wAUÀ½AzÀ  £Á£ÀÄ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV PÁ¬Ä¥À®å vÀgÉÆzÀÄ ¨Á¼À PÀrªÉÄ ªÀiÁr¤æ. AiÀiÁPÀ CAzÀæ £ÀªÀÄä ªÀĤ ªÀÄÄAzÉ EgÉÆ eÁUÀzÁUÀ  vÀgÀ vÀgÀ  PÁ¬Ä ¥À®å ¨É¼ÀPÉÆAqÀÄ  £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®è  vÁd PÁ¬Ä¥À®å Hl ªÀiÁrÛ¤ £ÉÆÃræ.

¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ  JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ F  UÁæªÀÄPÉÌ 84 PÀÄlÄA§UÀ½UÉ  eÉÊ«PÀ ¸ÀÄzsÁjvÀ  ZÀÄ°PÀ M¯ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀgÉÆA¢UÉ EvÀgÉ C©üªÀÈ¢Ý ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß  ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉ.  CAvÀºÀ  ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è MAzÁzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÉÊ vÉÆÃl. ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ SÁ° EgÀĪÀAvÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆV¹PÉÆAqÀÄ  PÁ¬Ä ¥À®åUÀ¼À£ÀÄß (vÀgÀPÁj) ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ  PÀæªÀĪÀ£ÀÄß  d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀzÀgÀ eÉÆvÉUÉ EgÀĪÀ ¸Àé®à eÁUÀzÀ°è  ¢£À¤vÀå §¼ÀPÉUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀAvÀºÀ  w¥Éà UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ¸ÁªÀAiÀĪÀ   PÁ¬Ä¥À®åUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ, J£ÀÄߪÀ PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¹ D¸ÀQÛ EgÀĪÀAvÀ PÀÄlħAUÀ½UÉ. ªÉÄAvÉ, PÉÆvÀÛA§j,  ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÉÆ¥ÀÄàUÀ¼À  ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CAvÀºÀ PÀÄlħAUÀ¼À°è MAzÁzÀ, ZÀ£ÀߪÀÄä  UÀA/ ªÀÄÄzÀÄPÀtÚ (¹qÀß½î)  EªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ PÉÆlÖAvÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß  £Án ªÀiÁr CzÀjAzÀ §AzÀAvÀºÀ vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ  DgÉÆÃUÀåzÀ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆArzÉÝÃªÉ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÄ CªÀgÀ £ÀÄrUÀ¼À°è...

£ÀªÀÄä ªÀĤAiÉƼÀUÀ ºÀvÀÄÛ  d£À EgÉÆzÀÄ  £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀÄ£ÀÆæ  CgÀtå E¯ÁSÉ M¼ÀUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÁÛj. EgÀĪÀ JgÀqÀÄ JPÀgÉ  ºÉÆ®zÁUÀ,    PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ fêÀ£À £ÉÃr¹«.  PÁ¬Ä¥À®å gÉÃmï ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÁÌ KgÀvÉÊw  £ÀªÀÄäAvÀ §qÀªÀgÀÄ zÀÄrzÀ gÉÆPÀÌ,   w£ÀÄߪÀ s ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ½UÉ RZÀÄð  DUÁÛzÀ, EgÉÆzÀgÉƼÀUÀ £ÁªÀÅ PÀrªÉÄ RZÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀªÀÄƺÀzÀªÀÅæ  DgÀÄ  wAUÀ¼À »AzÉ   ªÉÄAvÉ ©Ãd, PÉÆvÀÛA§j ©Ãd  PÉÆlÄÖ CzÀ£ÀÄß ºÉAUï ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ,  EgÀĪÀAvÀ eÁUÀzÀ°è PÉÊvÉÆÃl ºÉAUï ªÀiÁqÀPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ,  C£ÉÆßzÀ£Àß w½¹zÀgÀÄ £ÀªÀÄä  ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ  EgÉÆ  eÁUÀzÁUÀ w¥Éà UÉƧâgÀ ºÁQ CªÀgÀÄ PÉÆlÖ PÉÆvÀÛA§j ©Ãd, ªÉÄAvÉ ©Ãd  ºÁQ ¢£À ¤ÃgÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ  ¥ÉÆõÀuÉ ªÀiÁr¤, CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀĤAiÉƼÀVgÀĪÀ »ÃgÉPÁ¬Ä, CªÀgÉ PÁ¬Ä, ªÉÄÃt¹£À PÁ¬Ä ©Ãd ºÁQ PÉÊ vÉÆl ªÀiÁqÀPÉÆAr¤æ,  £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄnÖUÉ ¢£À vÁd PÁ¬Ä¥À¯Éè ¹UÀvÉÊwæ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀĤ CAUÀ¼À£ÀÆ  ºÀ¹gÀUÉÊwæ.

¢£À ºÀ¹gÀÄ PÁ¬Ä¥À®å w£ÀÄߪÀzÀjAzÀ £ÀªÀÄä DgÉÆÃUÀåPÉÌ  M¼ÉîAiÀÄzÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à eÁUÀ EzÀÝgÀÄ SÁ° ©qÀzÉà CzÀ£ÀÄß ºÉÃAUï G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÀAvÀ ¤ªÀÄä vÀAqÀzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀ°¹gÀĪÀzÀjAzÀ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ SÁ° eÁUÀ  ©qÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ©ÃdzÀ  PÁ¬Ä¥À®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀPÉÆAw¤, EzÀjAzÀ vÁd PÁ¬Ä¥À®å ¹UÀvÉÊw ªÀÄvÀÄÛ PÁ¬Ä¥À®å vÀgÉÆ ºÀt G½vÁAiÀÄ ºÀPÉÌöÊw eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄä DgÉÆÃUÀåzÀ®Æè ¸ÀÄzsÁgÀuÉ PÁt§ºÀÄzÀÄ. JA§ÄzÀÄ  ²æà ªÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä  UÀA/ ªÀÄÄzÀÄPÀtÚ (¹qÀß½î) CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ.

            ZÀÄ°PÀ M¯É ªÉÄÃ¯É DqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆPɨÁ¼À RĶ ºÀPÉÌöÊw.

 

                   

           ¯ÉÆÃPÀªÀÄä  UÀA/ AiÀĪÀÄÄ£ÀÆgÀ¥Àà (PÁvÀgÀQ) SHK- AA09A ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ

£À£ÀUÀ ZÀÄ°PÀ  ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆPÉ ¨Á¼À  RĶ ºÀPÉÌöÊwÛ.  F M¯É §¼À¸ÉÆà «zsÁ£À ¸ÀjAiÀiÁV w¼ÀPÉÆAqÀgÉ,  EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆzÀÄ ¨Á¼À ¸ÀÄ®¨sÀ. M¯É ºÀZÉÆÑzÀPÀÌ ªÀÄÄAZÉ M¯É M¼ÀUÀ M¼À ¸ÁÖöåAqï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ ¸ÁÖöåAqï ElÄÖ CzÀgÀ M¼ÀUÀ ¸Àé®à ¥ÀÄr PÀnÖUÉ ºÁQ M¯É ºÀaÑzÀgÉ ¸ÁPÀÄ M¯É ¨Á¼À ZÀ¯ÉÆ GjvÉÊw. £ÀªÀÄä ªÀĤAiÉƼÀUÀ LzÀÄ d£À E¢«. £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ  ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, K£Éà ¸ÀÄ¹Û dqÀÄØ §AzÀgÀÄ, £Á£Éà CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.  ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ  F M¯É PÉÆlÄÖ JgÀqÀÄ ªÀµÀð DAiÀÄÄÛ. ¢£À  EzÉà M¯É ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁrÛ¤, £À£ÀUÀ AiÀiÁªÀvÀÄÛ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀPÀ ¨Áå¸ÀgÀ ºÀAvÀ C¤¹®è.  ºÉÆUÉ ¨Á¼À DUÉÆ¢®è. EzÀjAzÀ PÀuÁÚUÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÆgÉÆ¢®è. ZÀªÀÄvï CqÀÄUÉ ºÀPÉÌöÊw. PÀnÖUÉ G½vÁAiÀÄ CPÁ̪À ªÉÆzÀ°£À £ÀªÀÄä M°UÀÆ F M°UÀÆ  PÀnÖUÉ ¯ÉPÀÌ ºÁQzÉæ,  £ÀªÀÄä M°UÉ MAzÀÄ ºÉÆgÉ PÀmÉÖUÉ MAzÀÄ ªÁgÀ §AzÀæ F M°UÉ ªÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £Á®ÄÌ ¢£À §gÀÄvÉÊwæ, ºÁAUÁV PÀnÖUÉ vÀgÉÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ G½vÁAiÀÄ ºÀPÉÌöÊw. J£ÀÄßvÁÛ  ZÀ°PÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ°è M§âgÁVgÀĪÀ ²æêÀÄw ¯ÉÆÃPÀªÀÄä / AiÀĪÀÄÆ£ÀÆgÀ¥Àà  vÀªÀÄä ZÀÄ°PÀ §¼ÀPÉAiÀÄ C£ÀĨsÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAqÀzÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀÄîvÀÛ gÉÆnÖ vÀlÖ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.

                                                ±ÀgÀtªÀÄä£À £ÀrUÉ ¸ÁéªÀ®A§£ÉAiÀÄrUÉ.

 ±ÀgÀtªÀÄä  vÀA/  ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ  ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ  SHK-AA13A  PÀÄj ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ±ÀgÀtªÀÄä    

PÀ£ÀPÀVj  ¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  14  Q, «Ä  zÀÆgÀ«gÀĪÀ  ªÀÄĸÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ  91 PÀÄlħAUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ F UÁæªÀÄ QjAiÀÄ ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ,  E°è£À  §ºÀÄvÉÃPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹ªÉ. ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ ¥ÀæzÉñÀªÁVzÁÝjAzÀ  ¸ÀeÉÓ, £ÀªÀuÉ, vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRå ¨É¼ÉAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

  ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜ  F UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  84 PÀÄlÄA§UÀ½UÉ eÉÊ«PÀ ¸ÀÄzsÁjvÀ ZÀÄ°PÀ M¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£À UÉƽ¸ÀĪÀzÀgÉÆA¢UÉ EvÀgÉ D©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîvÀÛ §A¢zÉ.   CAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  “¸ÁéªÀ®A© fêÀ£À” ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀgÀtªÀÄä  vÀA/ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAqÀzÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆArzÀÄÝ »ÃUÉ.

                            

£Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉÆmÉÖVAzÀ JzÀÄÝ (¦mïì ¤AzÀ)  £À£Àß UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀ.  £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼À£Àß    PÀnÖPÉÆAqÀÄ C¥Àà - CªÀé£À eÉÆvÉ,  EgÀĪÀ £Á®ÄÌ JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀUÉÀ PÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¸ÁV¹¤æ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆPÁÌgÀ, zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ £À£Àß eÉÆÃr PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÛ¤æÃ. ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä  PÀÄlÄA§PÀÌ £ÀªÀÄÆäjUÉ ¨Á¼À C£ÀÄPÀÆ®  DUÉÊwæ, JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÀÄ°PÀ M¯É PÉÆmÁÖgÀ £Á£ÀÄ CªÁV¤AzÀ®Æ  F M¯É  ªÉÄïɠ DqÀÄUÉ ªÀiÁrÛ¤,  ZÀÄ°PÀ M¯É §¼ÀPÉ ªÀiÁqÉÆzÀjAzÀ  PÀnÖUÉ  G½vÁAiÀÄ CPÁ̪À, ºÉÆUÉ PÀrªÉÄ, ZÀªÀÄvï (¨ÉÃUÀ) CqÀÄUÉ ºÀPÉÊw, EzÀjAzÀ mÉʪÀiï G½vÁAiÀÄ ºÀPÉÊw, EzÀgÀ eÉÆvÀUÉ   ¸ÀªÀÄƺÀ  ¨ÁåAQ¤£À°è £ÀªÀÄä NuÁåV£À 12 d£À ¸ÉÃj “ºÀÄ°UɪÀÄä zÉë” UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀPÀÌ  50 gÀÆ¥Á¬ÄzÀAUÀ  G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ §A¢«æ.  G½vÁAiÀÄzÀ eÉÆvÉUÉ F ªÀµÀð 5000 gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® vÀUÉÆAr¤,  ¸Á® vÀUÉÆAqÀÄ gÉÆPÀÌzÁUÀ  PÀÄj vÀUÉÆAqÀÄ PÀÄj ¸ÁPÀtÂPÉ ªÀiÁqÀPÀwÛ¤ß. £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÁUÀ   ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï £ÀªÀgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ  60  UÉƧâgÀ VqÀ (UÉèÃj¹rAiÀiÁ)   PÉÆrìzÀÝgÀÄ. CzÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÉÆrØ£À ¸ÀÄvÀÛ  ¨É¼À¹¤æ.  F VqÀ¢AzÀ  ºÉÆ®PÀÌ UÉƧâgÀ  DUÉÊwæ,  M¯É GgÀĪÁPÀ PÀnÖUÉ DUÁåªÀ. F JgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀPÉÆAr¤æ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀPÁðj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w w¼ÀPÉÆAr¤,  UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ §gÀzÉà EgÀĪÀ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀÄƺÀ £À£Àß PÁ® ªÉÄÃ¯É £Á ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄrzÀÄ w£ÀÄߪÀµÀÄÖ  zsÉÊAiÀÄð vÀÄA¨ÉÊwæ.  ªÀÄÄAzÁ £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£Àß bÀ¯ÉÆà N¢ì CªÀgÀ£Àß «zÁåªÀAvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÉ £À£Àß UÀÄj J£ÀßvÀÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAqÀzÉÆA¢UÉ ©aÑlÖgÀÄ.